Office 365: Retrofitting av grupper

Vi har tidligere sett hvordan vi svartelister navn fra grupper i Azure AD og Office 365, slik redder du gamle synder og gir dem nytt navn

Sist uke lagde vi en guide for hvordan du enkelt oppretter en svarteliste for ord for bruk til gruppenavn, i dag ser vi hvordan vi retrofitter en eksisterende gruppe med nytt navn.

Forkrav
En av forkravene for implementering er installasjon av AzureADPreview, og Teams (ved behov for retrofitting av Teams grupper) pakken for PowerShell, noe som installeres med følgende kommandoer:
Install-Module -Name AzureADPreview
Install-Module -Name MicrosoftTeams

Tilkopling og retrofitting

For å identifisere hvilken gruppe du ønsker å retrofitte er det ønskelig å benytte seg av to mulige fremgangsmåter: Visningsnavn og gruppens E-post.

$UNIQ = Read-Host "Vennligst skriv inn visningsnavn/E-post til gruppen du ønsker å endre"

Denne metoden tar for seg at du som tenantadministrator skriver inn E-post eller visningsnavnet til gruppen som videre blir brukt for å modifisere denne.

$NewName = Read-Host "Vennligst skriv inn nytt gruppenavn"

Denne metoden henter inn det nye gruppenavnet slik du ønsker at det skal fremstå.

$NM = $NewPrefix + ($NewName -replace " ","" -replace '[^a-zA-Z0-9]', '')

Denne metoden setter den nye gruppens gruppenavn til E-post alias, merk at den fjerner eventuelle mellomrom og ulovlige tegn (som Æ, Ø og Å) fra det nye aliaset.

$OldGroupDN = (Get-UnifiedGroup -Identity $UNIQ).DisplayName
$NewNote = (Get-UnifiedGroup -Identity "$UNIQ").Notes + "`n`n - Ny navnestandard av ITpro.no"
$NewMail = ("smtp:" + $NM + "@dittdomene.no")
$MailPool = (Get-UnifiedGroup -Identity $UNIQ).EmailAddresses + $NewMail
Write-Host "`t" $OldGroupDN "updated to" $NewName
Write-Host "`t" (Get-UnifiedGroup -Identity $UNIQ).EmailAddresses + "updated to" $NewMail

Linjene over retrofitter den gamle gruppens navn til nytt ønsket navn, hvor den også tar vare på gamle SMTP alias og notater. Merk at den legger til en fotnote i notatene som sier at gruppen har blitt modifisert. De to siste linjene vil skrive endringene til konsollet for gjennomgang før eventuell endring blir sendt til AAD tenanten:

Set-UnifiedGroup -Identity $OldGroupDN -Alias $NM -DisplayName $NewName -Notes $NewNote -PrimarySmtpAddress ($NM + "@dittdomene.no")

Denne metoden sender konfigurasjonen til din tenant, og setter samtidig den nye SMTP addressen til standard. For å validere nye E-post aliaser kan du kjøre følgende kommando:

(Get-UnifiedGroup -Identity $NewName).EmailAddresses

Resultat

Basert på den siste kommandoen vil du kunne få et resultat som minner om dette:

Retrofitting
Retrofitting av gruppenavn

Med dette vil du kunne gå inn i Teams, Groups eller AzureAD og validere endringene av både visningsnavn og alias. For ordens skyld, intetsigende «test»-grupper burde være svartelistet allerede i guiden fra sist uke.

Eget ansvar:

Prøv koden og funksjonalitenten i en demotenant og ikke i ditt produksjonsmiljø. ITpro.no tar ikke ansvar for eventuelle komplikasjoner.