Overskuddsvarme fra datasenter skal varme opp tusenvis av Oslo-leiligheter

Overskuddsvarme fra datasenter skal varme opp tusenvis av Oslo-leiligheter

I en pressemelding offentliggjøres det at DigiPlex og Fortum Oslo Varme inngår samarbeid. Avtalen bidrar til ny fjernvarmeproduksjon tilsvarende energibehovet til ca. 5000 Oslo-leiligheter

En progressiv datasenterindustri må gjøre det den kan for å redusere sitt miljømessige fotavtrykk. Datasentre er i dag ansvarlige for to prosent av verdens årlige CO2-utslipp og tre prosent av strømforbruket. I Oslo er fjernvarmen allerede fornybar. På grunn av lovpålagt utfasing av fossile energikilder til oppvarming og byens utvikling, er etterspørselen etter fjernvarme økende. Når Fortum Oslo Varme nå planlegger økt varmeproduksjon ser selskapet etter kilder til ny fornybar energi som egner seg i produksjonsmiksen. Ved en fremtidig økning av kapasiteten ved DigiPlex’ datasenter kan leveransen av overskuddsvarme til fjernvarmenettet øke.

– Hver gang vi er på nettet, strømmer en tv-serie eller bruker en skytjeneste, så starter en prosess i et datasenter. Vi som individer bidrar negativt til klimaendringene hvis denne prosessen settes i gang i et datasenter som driftes på ikke-fornybar energi og i tillegg slipper spillvarmen ut i atmosfæren. Hos DigiPlex er vi stolte av å befeste vår lederrolle i datasenterindustrien på klimafronten, både ved å bruke fornybar kraft og ved å bruke spillvarmen fra datasenteret vårt på Ulven til å varme fjernvarmekunder i Oslo. Digitalisering må utgjøre et skritt i riktig retning mot en grønnere verden, og samarbeidet med Fortum Oslo Varme er et viktig skritt i den retningen. Når nordmenn surfer på nettet vil de fra høsten 2019 indirekte bidra til oppvarmingen av Oslo, sier CEO i DigiPlex, Gisle M. Eckhoff.

Eirik F. Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme (t.v) og CEO i DigiPlex, Gisle M. Eckhoff (t.h) (foto: Fortum Oslo Varme/Truls Jemtland)
venstre Eirik F. Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme og CEO i DigiPlex, Gisle M. Eckhoff (foto: Fortum Oslo Varme/Truls Jemtland)

– Fjernvarmesystemet til Fortum Oslo Varme er et 60 mil langt distribusjonssystem for termisk energi midt i Oslo by, og er et fantastisk verktøy for å flytte energi fra noen som har et overskudd av energi til noen som etterspør energi. Vi er svært fornøyde med å ha inngått denne avtalen med DigiPlex, uttaler Eirik F. Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme. – Denne typen tredjepartsleveranser i fjernvarmenettet er til det beste for miljøet og byens befolkning. Fortum Oslo Varme gjenvinner allerede varme fra Oslos kloakk, og ved også å gjenvinne overskuddsvarmen fra datasentre øker vi andelen gjenvunnet varme i vår produksjon ytterligere og styrker Oslos kretsløpsbaserte energisystem, fortsetter Tandberg.

Fjernvarme er, både i dag, og i fremtiden, en viktig del av byens infrastruktur. Fjernvarmen i Oslo dekker i dag ca. 20 prosent av byens varmebehov. Med den høye byggeaktiviteten i Oslo og forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygg vil det i årene framover bli et økt behov for fornybar fjernvarme. I dag består fjernvarmen av spillvarme fra energigjenvinning av byens avfall, varme fra byens kloakk og en rekke andre fornybare energikilder.

– Ved å bruke de ressursene som allerede finnes, i stedet for å la dem gå til spille, gjør vi fjernvarme og energibruk i bygg til en del av sirkulærøkonomien. Vannbårne oppvarmingsløsninger i bygg gjør dette mulig, fortsetter Tandberg.

Kjøling av datasentre og oppvarming av boliger

Intensjonsavtalen er også en avtale om leveranse av kjøling til DigiPlex sitt anlegg. – I tillegg til å benytte spillvarmen fra datasenteret til å produsere varme til Oslo, skal vi levere kjøling til DigiPlex. I henhold til avtalen vil vi etablere en energisentral med tilhørende varmepumper og rørføringer på tomten til DigiPlex her i Oslo, forteller Knut Inderhaug, direktør for salg og marked i Fortum Oslo Varme

DigiPlex ønsker å sette standarden for bærekraftige løsninger innen datasenterindustrien. Selskapet representerer den nye generasjonen datasenterleverandører som hjelper foretak med kostnadseffektive løsninger gjennom sine innovative og miljøvennlige anlegg. DigiPlex driver sine datasentere utelukkende på fornybar strøm fra norske vannkraftverk.

– Bærekraft er kjernen i vårt DNA og gjenbruk av spillvarme er det neste steget på vår ferd mot et mer bærekraftig samfunn. Vårt datasenter i Oslo er allerede energieffektivt, men muligheten for å ta i bruk overskuddsvarmen for å varme husstander og næringsbygg vil hjelpe kunder til videre å redusere sitt miljømessige fotavtrykk. Ved å jobbe med Fortum Oslo Varme, bidrar vi til å skape en mer bærekraftig datasenterindustri som kan bidra ytterligere til fremtidens byer og samfunn, fortsetter Eckhoff